Allmänna villkor

Allmänna Villkor för inköp av reparationstjänster
(senast uppdaterat 2021-11-07)

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”Villkoren”) gäller för alla
avtal mellan RiboTech AB [”Företaget”] och kunden [”Kunden”] avseende inköp av reparationstjänster. Genom att köpa in tjänsten från Företaget accepterar Kunden Villkoren i deras helhet.

2. Reparationstjänster

Företaget erbjuder reparation av elektronik på komponentnivå. Dessa reparationer utförs av kvalificerade tekniker med lång erfarenhet och omfattande kunskap om elektronik i allmänhet. Kunden förstår och samtycker till att alla reparationer utförs i enlighet med god branschpraxis.

3. Garanti

I elektronik där någon del går sönder riskerar alltid att andra delar går påverkas, ett så kallat kaskadfel. En reparation av grundfelet orsakat av kaskadfel följs av en felsökning för att i möjligaste mån hitta alla fel som uppstått, men att lämna garantier är inte möjligt utan Kunden är införstådd med att alla insatser görs efter bästa förmåga.

Företaget lämnar därför ingen garanti och ansvarar inte för eventuella fel eller brister som kan uppstå efter reparation av elektroniken. Kunden förstår och samtycker till att alla reparationer utförs på Kundens eget ansvar. Företaget friskriver sig härmed från eventuella garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende funktionalitet, kvalitet, lämplighet eller säljbarhet av reparationen. Godkänner inte Kunden denna friskrivning skall Kunden anlita annan serviceverkstad.

4. Ansvarsbegränsning

Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella direkta, indirekta eller följdmässiga skador eller förluster som kan uppstå i samband med reparationen av elektroniken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förlust av data, tid, intäkter, affärsmöjligheter eller förlust av användning av elektroniken.

5. Priser och betalning

Företaget använder fem olika timtaxor beroende på vilken typ av arbete det gäller. Om Kunden är en privatperson gäller en enda typ av timtaxa, oavsett vilket arbetsmoment det handlar om. Är Kunden inte privatperson så gäller fyra olika kategorier: Felsökning, Reparation, Allmän service, samt Arbete på plats.

Priser för reparationstjänsterna anges skriftligen i de fall då Kunden begärt offert, men enbart i den mån offerter är möjligt att sammanfatta på förhand. Ifall offert inte har begärts eller om offert inte kan lämnas, och Kunden vill ha reda på kostnad på förhand, åligger det Kunden att kontakta Företaget för att ta del av aktuella timtaxor.

Kunden samtycker till att betala det avtalade priset för reparationstjänsterna enligt faktureringsspecifikationer och betalningsvillkor som anges av Företaget. Har Kunden invändningar mot fakturan skall dessa framföras senast fakturans förfallodatum.

Uteblir betalning kommer en (1) påminnelse att skickas. Uteblir betalning efter påminnelse kommer Företaget att skicka vidare fakturan till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

6. Kundens förpliktelser

Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om elektronikens fel eller bristande funktionalitet vid inlämning för reparation. Saknas denna information kan Företaget välja att skicka tillbaka enheten utan åtgärd, alternativt utföra en reparation efter bästa förmåga baserat på den information som lämnats. Kunden är också ansvarig för att tillhandahålla nödvändiga tillbehör, kablar, koder eller lösenord för att kunna genomföra reparationen.

7. Sekretess

Företaget garanterar att alla kunduppgifter och information som lämnas i samband med reparationstjänsterna behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och sekretessbestämmelser. Vid datarekonstruktion av kraschat lagringsmedia kommer det räddade materialet lagras i en månad för att säkerställa att Kunden hinner ta en säkerhetskopia. Efter en månad destrueras materialet till fullo och kommer ej gå att återskapa.

8. Force Majeure

Företaget är inte ansvarigt för eventuell försening eller oförmåga att utföra reparationstjänsterna på grund av händelser utanför Företagets rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejk, naturkatastrof, myndighetsbeslut eller leveransförseningar hos speditörer.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor och alla avtal mellan Företaget och Kunden regleras av svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor eller reparationstjänsterna ska avgöras genom slutligt och bindande skiljeförfarande hos Vänersborgs tingsrätt.

Genom att köpa in reparationstjänsterna från Företaget intygar och godkänner Kunden att ha läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor i sin helhet. Om Kunden inte accepterar Villkoren, och om Kunden redan skickat in en enhet på reparation, kommer reparation ej att utföras och enheten skickas tillbaka utan åtgärd.